واقعیت زشت درباره اجرای نما

برخلاف نمای ملاتی در نمای خشک از ملات استفاده نمیشود و سطح روی نما را با استفاده از اتصالات مکانیکی و عمدتا فلزی به سازه بنا وصل می کند . برای جلوگیری از به وجود آمدن اختلاف تراز ناشی از عوامل مذکور، شایسته است که در شروع کرسی چینی تراز هدف را به کمک شلنگ تراز مشخص نموده و با تقسیم اختلاف تراز هدف با تراز یک رگه اولیه بر تعداد رگهای آجرچینی (که توسط استادکار پیشبینی میشود) ضخامت هر رگ را در سروته دیوار محاسبه نموده و بر روی شمشههای نصبشده در هر طرف کرسی علامتگذاری شود تا با قرار دادن ریسمان بر روی این علامتها، تراز کرسی رگ به رگ کنترل گردد. بهتر است لبههای کرسی نیز به عرض ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر پلاستر سیمان گردد تا مصالح ایزولاسیون روی آنها چسبانده شوند و عمل ایزولاسیون با کیفیت مطلوب اجرا گردد. در ادامه نکات مهمی که تیم اجرا کننده باید در زمان اجرای نمای سرامیک خشک بدان توجه کند را بررسی میکنیم. برای پرهیز از بالا آمدن بیشازحد کف ساختمان و عدم نیاز به مصالح پرکننده و اجرای عملیات غیراقتصادی، این تأسیسات کمی پایینتر از تراز کرسی اجرا میشوند، چراکه درهرصورت تا تراز کرسی پُرکاری انجام خواهد شد.

نحوه نصب نمای خشک

در توضیح بند فوق اضافه میکنیم؛ در ویرایش سال 1392 مبحث هشتم مقررات ملی، این بند بهصورت «کرسی چینی باید از روی سطح شالوده تا حداقل 300 میلیمتر بالاتر از کف تمامشده محوطه پیرامون ساختمان باشد.» بیان گردیده بود که با توجه به حذف فصل ششم این مبحث با عنوان «ساختمانهای بنایی غیرمسلح» در ویرایش سال 1398، این بند بهصورت فوق تغییریافته است تا تأکیدی بر لزوم طرح و اجرای ساختمانهای بنایی مسلح و یا کلافدار باشد. در روش خشک سرامیک ها با فاصله بسیار کمی از یکدیگر ( چند میلیمتر) نصب می شوند. برای تحقق یک ساختوساز با کیفیت، نیاز به استفاده از مصالح و ابزار با کیفیت و نیز بهکارگیری دانش، مهارت و نیروی کار متخصص میباشد. از آنجاییکه بیش از پیش به اهمیت و دامنه کاربرد کرسی چینی و ایزولاسیون واقف شدهایم، لزوم رعایت نکات و اصول حاکم را نیز لمس کردهایم. اگرچه کرسی چینی مشمول همه آن ضوابط نمیشود، اما مواردی را باید حین اجرا در نظر گرفت. عامل مصالح را میتوان در اختلاف ابعاد آجر، بلوک سیمانی و یا سنگ مصرفی خلاصه نمود و در مورد خطای نیروی انسانی میتوان به مواردی ازجمله تراز نبودن سطح کلاف زیر کرسی که در مراحل قبل با ماله صاف شده است و همچنین اختلاف ضخامت ملات بین مصالح که بهوسیله کمچه بر روی رگ زیرین پهن میشود، اشاره کرد. Content has  be᠎en gener​ated ​by behsaznama  C​ontent G​enerator D​emoversi​on .

هزینه اجرای نمای خشک

دیگر مراحل نصب و اجرای سنگ نمای ساختمان در این حالت با تکنیکهایی مثل نصب به قاب خرپایی فولادی، جابه جاییها و تغییرات محیطی سنگ و مواردی از این قبیل توسط افراد متخصص در این زمینه انجام میشود. با توجه به باربر بودن کرسی، ترکیب این بار قابلتوجه و آن ناشاقولی، لنگری حول پاشنه کرسی ایجاد میکند که بخشی از ظرفیت باربری آن دیوار به این شکل تلف خواهد شد. اگر حین کرسی چینی به شاقول بودن کرسی توجه نشود، ممکن است محور کرسی با خط قائم زاویهای غیر از صفر درجه بسازد. در ساختوسازهای متعارف پس از اجرای شالوده، به ترتیب؛ یکرگه زیر کلاف افقی، کلاف افقی (که گاهی این سه مرحله نیز باهم ادغام میشود)، کرسی چینی و نهایتاٌ دیوار سازهای اجرا میشوند؛ که این توالی در آییننامه بهصورت شالوده، کرسی چینی، کلاف افقی زیر دیوار و دیوار سازهای مطرح شده است. برای جلوگیری از انتقال رطوبت از یک ساختمان به ساختمان کناری، بهتر است کرسی همتراز با کرسیهای مجاور اجرا شود. کرسی چینی یک ساختمان معمولاً در دو تراز متفاوت اجرا میگردد؛ یکی کرسی چینی حیاط که معمولاً همتراز با جدول و کف معبر مجاور در نظر گرفته میشود، دیگری کرسی چینی سازه که معمولاً به دلایلی که پیشتر به آنها اشاره شد، چند رگ بالاتر از تراز کرسی حیاط اجرا میگردد.

همانطور که در قسمت 3-8 اشاره شد یکی از مشکلات اساسی ایزولاسیون به کمک مواد قیری، کاهش مقاومت برشی دیوار در محل عایقکاری میباشد. برای اجرای ایزولاسیون به بستری صاف و تمیز نیازمندیم که معمولاٌ این بستر به کمک ملات ماسه سیمان و لیسه ای کردن آن با ماله مهیا میشود. شاسی کشی نمای ساختمان باعث افزایش مقاومت ساختمان به رطوبت و شرایط جوی می شود و با این کار جلوی فرسوده شدن ساختمان را می گیرد. یکی از نماهای مدرن می باشد که کیفیت ساخت آن بسیار عالی بوده و سرعت اجرا را بسیار افزایش می دهد. سیستم درپوش دار فیس کیپ، یکی از انواع دتایل کرتین وال می باشد که خطوط آن به صورت نمایان است. دتایل کرتین وال انواع گوناگونی دارد که آن را به دو گروه اصلی سیستم یونیتایزد و سیستم نمای لامل تقسیم کرده اند. • هنگام اجرای سنگ نما، پای سنگ بر روی کرسی خواهد نشست که یک حسن اجرایی محسوب میشود. اجرای ایزولاسیون بهتر است که توسط استاد این کار انجام پذیرد.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت نمای سنگ.

دیدگاهتان را بنویسید