کتاب موسیقی – خیلی ساده حتی کودکان شما هم می توانند این کار را انجام دهند

حذفها و تغییرات در فرهنگ جمعی در طول تاریخ نشانگر بالندگی است و همین فرهنگمداری است که قوامبخش معنای حیات جمعی است. او بیشتر قطعات را با مقدمه یا بخشی از ملودی اصلی آغاز میکند و در طول قطعه، ملودی را با تغییراتی دوباره بهگوش میرساند. «موسیقی چگونه آزاد شد» با داستانی شخصی شروع میشود، اما ویت در ادامه سعی میکند نامرئی باشد. لیلی افشار بیش از ده سال است که هر سال کلاسهای آموزش گیتار خود را در شهرهای مختلف ایران برگزار میکند. پیشتر ضبط برخی از این قطعات در سیدی هزار و یکشب بهنوازندگی افشار عدهای را ترغیب به یادگیری آنها کرده بود که اینک با در دسترس قرارگرفتن نت آنها میتوان انتظار داشت که بیشتر شنوندهی این آثار در برنامههای اجرایی گیتار باشیم. عناوین برخی از قطعات این کتابها عبارت است از: «دختر بویراحمدی»، «تو بیو»، «بارونبارونه»، «کوچه لره سوسپ میشم»، «مسّم مسّم»، «نوبار نوبار»، «رشیدخان» این مطلب و … ترانههای محلی ایران برای پیانو در پنج جلد سالها پیش از سوی بیضایی عرضه شده بود و در کتاب جدید برخی از همان قطعات برای تنظیم روی ساز گیتار انتخاب شدهاند.

كتاب موسيقي هادئة

در کنار آهنگسازی براساس موسیقی مردمی، تنظیم چنین نغمههایی برای سازهای مختلف همواره کانون توجه اهالی موسیقی و مخاطبان بوده است. کتابهایی در بازار نشر ایران وجود دارد که حاوی ملودیهای مشهور برای سازهای مختلف هستند. برای آهنگسازی همچون «برامس» موسیقی قومی دستمایهی آثار ارکسترال میشود و از رهگذر این تلاش، شهرتی جهانی مییابد. از گذر این تلاش، او علاوه بر تنظیم به مباحث نظری این کار هم پرداخته است و چهرهای شناختهشده در این عرصه محسوب میشود. از حیث تنوع شخصیتها هم شاخصهای یک رمان را دارد، اما از نظر تنظیم و روایت، با چنان اعوجاجی در نوشته روبهرو میشویم که گاهی در بعضی قسمتها مثل فصل پایانی کتاب، خواننده یک گزارش مطبوعاتی بیارزش هستیم. در بخش عمده روند آماده سازی کتاب – از تعیین حروف و الگوهای حروفچینی و تصحیح نمونه ها تا تصحيح آخر و آماده سازی نمایه – حضور دائم داشته ام و از این نظر، مسئولیت کتاب، چنان که هست سراسر بر عهده مترجم است. ۴٫ در صورت موجود بودن کتاب و ظاهر شدن کتاب، آن را به سبد خرید خود اضافه کنید. نصرالله ناصح پور، با عزیمت به تهران، بیشتر اوقات خود را مصروف فراگیری موسیقی سنتی ایران کرد و پس از آشنایی با استاد علی اکبرشهنازی به هنرستان آزاد موسیقی ملی راه یافت و مشغول تحصیل در نزد استاد محمود کریمی شد.

سپیده خداوردی تحصیل کرده هنرستان موسیقی و فارغ التحصیل لیسانس تئاتر از دانشگاه آزاد اسلامی است. ـ ناحیۀ نوآوری شهری از نظریه تا عمل، تألیف مجتبی رفیعیان، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، ۱۴۰۰، ۵۴۱ ص. رونق پولهای زیاد ابردیلرها و صعود هنر معاصر، تألیف مایکل اشنیرسون، ترجمه نیما ابطحی، تهران: آوامسرا، ۱۴۰۰، ۶۷۴ ص. کتاب خلاقیت موسیقی (کتب هفترنگ) با فصلبندیای بر اساس کتاب مبانی موسیقی تألیف شد تا هنرآموزان بتوانند، با تمرین و تحلیل بیش از ۱۲۰۰ تست طبقهبندیشده و ده آزمون جامع، از میزان تسلط خود بر مطالب کتاب مبانی موسیقی و به طور کلی مباحث درس «خلاقیت موسیقی» آگاه شوند و اگر نیاز داشتند با تمرین بیشتر بر تسلط خود بیفزایند. علیرضا میرعلی نقی، محقق موسیقی و نوازنده نیز در این نشست گفت: ترجمه کتاب «جوامع علم موسیقی» یکی از اتفاقات مهم موسیقی ایران در دوران معاصر است. گیتار هم با توجه به پایگاه گستردهی مردمی و انعطاف در اجرای انواع موسیقی یکی از سازهایی است که با چنین موسیقیهای تنظیمی آشنا عجین است.

«خاچاطوریان»، «شوستاکوویچ» و «بارتوک» و بسیاری دیگر از آهنسگازان نامآشنای موسیقی کلاسیک در آثارشان از گنجینهی موسیقی فولک و مردمی بهره میبرند و امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که انواع مختلف موسیقی وامدار موسیقی فولک و مردمی است. هر چند چندفرهنگیبودن انسان امروز این تصور را بهوجود میآورد که ارتباط فرهنگها بیش از هر عصر دیگری در روزگار ما ممکن و آسان شده است؛ اما همچنان باید اذعان داشت که ارتباط فرهنگی امری مشکل و بهشدت تدریجی است. طبیعی است مؤلفی که قصدش نگارش کتابی براساس نغمههای موسیقی فولکلور ایرانی برای سازی مانند گیتار کلاسیک است، اگر بخواهد کاری فراتر از ملودی و تکرار مکررات انجام دهد باید هم این ساز را بشناسد و هم برای هارمونیزهکردن و رنگآمیزی آن تلاش بکند. «ترمولو»، «پیتزیکاتو»، «فلاژولههای» طبیعی و مصنوعی، پاساژ و تزیینهای متنوع در کار او، ملودیهای آشنا را شنیدنیتر کرده است. آهنگسازان بنامی در اروپا، آثاری را براساس ملودیهای بومی خلق کردهاند و بسیاری از این آثار میان مخاطبان موسیقی محبوبیت بسیار دارند. رشد این رویکرد تنها در گروی ارائهی ملودیهای جدید است؛ اما با کمی دقت میتوان فهمید که این «رشد» حاوی معنا و درک جدیدی نیست و تنها گسترشی سطحی است. در پیشگفتار کتاب خبر از انتشار دومین دفتر از این مجموعه برای گیتار هم آمده که با توجه به آنچه که در این کتاب شاهد هستیم، خبر خوشایندی است.

Da ta w​as c reat ed by sahandbook Con tent G​en er ator Demover᠎sion .

دیدگاهتان را بنویسید