The Secret بهترین کتاب های موسیقی جهان

آهنگسازان بنامی در اروپا، آثاری را براساس ملودیهای بومی خلق کردهاند و بسیاری از این آثار میان مخاطبان موسیقی محبوبیت بسیار دارند. در کنار آهنگسازی براساس موسیقی مردمی، تنظیم چنین نغمههایی برای سازهای مختلف همواره کانون توجه اهالی موسیقی و مخاطبان بوده است. با توجه به اهمیت انگشتگذاری در اجرای قطعات گیتار کلاسیک، افشار بهدقت نتها را انگشتگذاری کرده و برای هر دو دست راست و چپ اطلاعات کافی را مکتوب کرده است. هر چند چندفرهنگیبودن انسان امروز این تصور را بهوجود میآورد که ارتباط فرهنگها بیش از هر عصر دیگری در روزگار ما ممکن و آسان شده است؛ اما همچنان باید اذعان داشت که ارتباط فرهنگی امری مشکل و بهشدت تدریجی است. میان گذرگاههای مختلفی که این ارتباط را میسر میکنند، هنرها و بهویژه موسیقی نقش مهمی دارند. سپیده خداوردی در سریال های زیادی ایفای نقش کرده است. نویسنده بیشتر به معرفی افراد و رویکرد آنها در ساختن شخصیت و جهان انواع موسیقی پاپ پرداخته اما پیش از آن در بخشی مهم از کتاب انواع سازهایی را که در شکلگیری موسیقی پاپ نقش داشتهاند معرفی کرده. انواع موسیقی میتواند به فراخور ارزش و شهرت برای موسیقی کلاسیک دستمایهی کار قرار بگیرد و چه خوب است که در آموزش سازی مانند گیتار کلاسیک کتابهایی نظیر آنچه که در بالا معرفی شد در دسترس نوازندگان این ساز در کشورمان قرار داشته باشد تا توانمندی واقعی این ساز عیان شود و ذائقههای شنیداری متنوعی از آن بهره گیرند.

کتاب های موسیقی هنرستان

توضیح دربارهی ترانههای محلی ایران برای گیتار را با یادآوری نکتهای آغاز میکنم که در مواجهه با این کتاب ضروری است؛ همکاری سیاوش بیضایی و گارنیک دِر اوحانیان در این کتاب به این قصد بوده است که آنچه که پیشتر بیضایی برای پیانو از موسیقی فولک تنظیم کرده است را اوحانیان برای گیتار بازنویسی کند. در کتاب ترانههای محلی ایران برای گیتار در زیر نت هر قطعه، متن ترانهی آن به خط فارسی و انگلیسی درج شده و از این حیث کتابِ کامل و دقیقی بهشمار میرود. ترانههای محلی ایران برای پیانو در پنج جلد سالها پیش از سوی بیضایی عرضه شده بود و در کتاب جدید برخی از همان قطعات برای تنظیم روی ساز گیتار انتخاب شدهاند. موسیقی فولک و تنظیم آن یکی از دغدغههای سیاوش بیضایی است که بیش از ۳۰ سال است او را به خود مشغول داشته است. قطعات کتاب آقایان بیضایی و اوحانیان کوتاهتر از قطعات تنظیمی افشار است و با سطح تکنیک پایینتر نیز قابل اجرا هستند. چنین تنظیمهایی نیازمند دقت در هارمونی و تکنیکهای مربوط به نوازندگی ساز است. گیتار هم با توجه به پایگاه گستردهی مردمی و انعطاف در اجرای انواع موسیقی یکی از سازهایی است که با چنین موسیقیهای تنظیمی آشنا عجین است.

در پیشگفتار کتاب خبر از انتشار دومین دفتر از این مجموعه برای گیتار هم آمده که با توجه به آنچه که در این کتاب شاهد هستیم، خبر خوشایندی است. آنچه در بازار نشر ما کمرنگ است، تنظیمهای برآمده از درک صحیح از امکانات ساز و توجه به نوازندگان سطح متوسط و بالاتر ادامه مطلب است. یکی از تمریناتی که در این کتاب نهادینه شده است، تقویت انگشتان دست است که نواختن قطعات پیچیده را برای شما آسانتر میکند؛ نحوه نشستن پشت پیانو، فرم قرارگیری دستها و در حالت کلی استایل صحیح نوازندگی یکی از مواردی است که در این کتاب به صورت تخصصی مورد بررسی قرار میگیرد. در سال ۲۰۰۷، نام فهرست شیندلر از سوی انستیتوی فیلم آمریکا در رتبهٔ هشتم فهرست ۱۰۰ بهترین فیلم آمریکایی تمام دوران قرار گرفت. زمان و علت فوت : مرحوم حسن مشحون در سال ۱۳۵۹ چشم از جهان فروبست. ازاینرو این یک منبع ارزشمند است که نهتنها آوازخوانها و آهنگسازان، بلکه علاقهمندان را نیز با شگفتیهای جهان آواز آشنا میکند. سه بخش اول کتاب هر کدام یکی از جنبههای موسیقی را بررسی میکند و بخش چهارم با عنوان دهتاییها شامل اطلاعات عمومی دربارهی موسیقی است و بخش پنجم شامل سه ضمیمه و واژهنامه است. جزء دوم کتاب درباره ساخت و ساختار موسیقی در سه فن آورده شده که فن اول به اسطقسات اختصاص دارد و به مبادی اولیه پیدایش صوت و نغمه پرداخته است. Data w​as gen᠎er ated wi th sahandbook C​ontent ​Generator DEMO!

بهترین کتاب های موسیقی جهان

با این حال این کتاب هم مثل دو کتاب اول برای خودآموزان مناسب نیست و توصیه میشود که توسط مدرسی آگاه تدریس و دنبال شود. انتظار میرود بازار کار موسیقی در سالهای آینده افزایش یابد و تئوری موسیقی در حال تبدیل شدن به بخش رایج آموزش در همه سطوح است. بیشک یکی از خصوصیات زیستی مهم در روزگار ما، چندگانگی فرهنگی است که بهتر است بهجای انکار یا نادیدهگرفتن آن، به شیوههای مواجهه و همزیستی با آن بیندیشیم. در این تنظیمها افشار به ارائهی صرف ملودی بسنده نمیکند، بلکه با استفاده از آن ملودی اثری برای گیتار کلاسیک میسازد که قابلیت اجرا در کنار دیگر آثار نوشتهشده برای این ساز را دارد. پیشتر ضبط برخی از این قطعات در سیدی هزار و یکشب بهنوازندگی افشار عدهای را ترغیب به یادگیری آنها کرده بود که اینک با در دسترس قرارگرفتن نت آنها میتوان انتظار داشت که بیشتر شنوندهی این آثار در برنامههای اجرایی گیتار باشیم. در ادامه دو کتابی که سال گذشته در بازار نشر ما در دسترس نوازندگان گیتار کلاسیک قرار گرفت را بررسی میکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید